دانلود آهنگ پیر مغان از علیرضا عصار

۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

دانلود آهنگ پیر مغان با صدای علیرضا عصار با کیفیت بالا به همراه متن آهنگ از رسانه موزیک دارک

Download Music By Alireza Assar | Pire Moghaan. With Lyric Text And Two Quality 320 And 128 On MusicDark

دانلود آهنگ پیر مغان از علیرضا عصار

متن آهنگ پیر مغان از علیرضا عصار

ﻋﺠﺐ ﺷﻮﺧﻰ ﺑﻰ ﺟﺎﻳﻰ ﻋﺠﺐ ﻫﺸﺪار ﺑﻰ ﮔﺎﻫﻰ
ﻛﻪ ﺑﺎاﻳﻦ زورق ﺑﺸﻜﺴﺘﻪ ودرﻳﺎی ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺎ

ﺟﺮس ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻴﺪارد ﻛﻪ ﺑﺮﺑﻨﺪﻳﺪ ﻣﺤﻤﻠﻬﺎ
ﭘﺲ از ﻋﻤﺮی ﻛﻪ ﮔﺸﺘﻢ ﻋﺎقبتگه ز راه و رﺳﻢ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ

ﻛﻨﻮن ﺑﺎﻳﺪ روم ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮن اﻓﺘﺎده در دﻟﻬﺎ
ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ای ﻋﺎﺷﻘﺎن ای رﺳﺘﮕﺎن از ﺧﻴﻞ ﻋﺎﻗﻞ ﻫﺎ

اﻟﺎ ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺴﺎﻗﻰ ادر ﻛﺴﺎ و ﻧﺎوﻟﻬﺎ
ﻛﻪ ﻋﺸﻖ آﺳﺎن ﻧﻤﻮد اول وﻟﻰ اﻓﺘﺎد ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺎ

ﺑﻪ ﺑﻮی ﻧﺎﻓﻬﺎی ﻛﺧﺮ ﺻﺒﺎ زان ﻃﺮه ﺑﮕﺸﺎی
ز ﺗﺎب ﺟﻌﺪ ﻣﺸﻜﻴﻨﺶ ﭼﻪ ﺧﻮن اﻓﺘﺎد در دﻟﻬﺎ

ﻣﺮا در ﻣﻨﺰل ﺟﺎﻧﺎن ﭼﻪ اﻣﻦ ﻋﻴﺶ ﭼﻮن ﻫﺮ دم
ﺟﺮس ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻴﺪارد ﻛﻪ ﺑﺮﺑﻨﺪﻳﺪ ﻣﺤﻤﻠﻬﺎ

ﺑﻪ ﻣﻰ ﺳﺠﺎده رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻦ ﮔﺮت ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﮔﻮﻳﺪ
ﻛﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻴﺨﺒﺮ ﻧﺒﻮد ز راه و رﺳﻢ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ

ﺷﺐ ﺗﺎرﻳﮏ و ﺑﻴﻢ ﻣﻮج و ﮔﺮداﺑﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺎﻳﻞ
ﻛﺠﺎ داﻧﻨﺪ ﺣﺎل ﻣﺎ ﺳﺒﻜﺒﺎران ﺳﺎﺣﻠﻬﺎ

ﻫﻤﻪ ﻛﺎرم ز ﺧﻮدﻛﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺎﻣﻰ ﻛﺸﻴﺪ آﺧﺮ
ﻧﻬﺎن ﻛﻰ ﻣﺎﻧﺪ آن رازی ﻛﺰو ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺤﻔﻠﻬﺎ

ﺣﻀﻮری ﮔﺮ ﻫﻤﻴﺨﻮاﻫﻰ از او ﻏﺎﻳﺐ ﻣﺸﻮ ﺣﺎﻓﻆ
ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺗﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻬﻮی دع اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻫﻤﻠﻬﺎ

علیرضا عصار - پیر مغان

پخش آنلاین

بدون عنوان

/